Aktywizowanie uczniów w procesie zdalnej edukacji opiera się na trzech założeniach:

 

 • Systematyczny kontakt nauczyciela z uczniami,
 • Zastosowanie różnych form przekazywania informacji,
 • Informacja zwrotna dla ucznia (samoocena i ocena postępów w nauce).

Do szczegółowych metod aktywizacji uczniów stosowanych w procesie zdalnej edukacji zaliczamy:

 • Wyjaśnienia, informowanie, co będzie treścią nauczania, np. poprzez podanie celów kształcenia i najważniejszych pojęć,
 • Nawiązywanie do wcześniejszej wiedzy, np. odwołania do poznanych już prawidłowości, zjawisk i faktów, co przyspiesza przyswajanie nowej wiedzy oraz utrwala wcześniej poznane pojęcia, ponadto zmusza to ucznia do uzupełnienia braków w wiadomościach podanych w czasie wcześniejszych lekcji,
 • Motywowanie uczestników procesu kształcenia, np. poprzez stosowanie różnych form przekazu( obrazy, tekst, dźwięk, akcja, elementy interaktywne),
 • Prezentacja nauczanych treści, np. poprzez podawanie treści w różnych formach prezentowania wiedzy dostępnych na platformie ( wykłady, case study, wykresy, testy, dyskusje czat, wideokonferencja),
 • Interaktywność procesu nauczania, w celu odbierania treści przez ucznia w sposób aktywny,
 • Wspieranie uczących się poprzez udzielanie podpowiedzi oraz wskazówek, np. podawanie przykładów praktycznego zastosowania przekazywanej wiedzy, dołączanie listy najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami,
 • Zachęta( wspieranie) procesu utrwalania oraz poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności, np. poprzez podanie sposobów( oraz innych źródeł materiałów) poszerzania lub uzupełniania podanych treści,
 • Zachęcania do aktywności własnej uczniów, np. poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego różnym formom aktywności uczniów (przykładem mogą być grupy dyskusyjne),
 • Dostarczanie informacji pozwalających na samoocenę postępów w nauce: przykładem mogą być pytania sprawdzające umieszczone w końcowej części lekcji, do których uczniowie otrzymują odpowiedzi wraz z uzasadnieniem,
 • Monitorowanie pracy każdego ucznia w celu motywowania go do aktywności w środowisku internetowym,
 • Elastyczne podejście do uczniów, odpowiadanie na ich potrzeby, sposób przyswajania wiedzy, zainteresowania, mocne i słabe strony oraz oczekiwania.

ZASADY DYDAKTYCZNE, KTÓRYCH STOSOWANIE MA ZNACZENIE W PROCESIE AKTYWIZACJI UCZNIÓW:

 • Zasada stopniowania trudności wyraża konieczność dostosowania treści i metody nauczania do możliwości uczniów.
 • Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa polega na aktywnym stosunku ucznia do celów uczenia się. Dlatego nauczyciel powinien wpływać na aktywność poznawczą uczniów. W tym celu należy stawiać uczniów w sytuacjach wymagających postrzegania faktów i wyjaśniania zjawisk (np. test sprawdzający, pytanie problemowe).
 • Zasada systematyczności odnosi się do ucznia. Wynika ze stwierdzenia, że jeżeli uczeń chce trwale i skutecznie coś zapamiętać to powinien systematycznie utrwalać wiedzę. W tym celu można nawiązywać do poprzednio omówionych treści oraz stosować powtórzenia i ćwiczenia sprawdzające.
 • Zasada trwałości wiedzy uczniów wskazuje na konieczność podejmowania takich zabiegów, które przyczynią się do tego, aby uczeń trwale przyswoił wiedzę. Lepiej i dłużej pamiętamy rzeczy, które mają przejrzystą strukturę( podawać konkretne przykłady). Ważne jest to, aby podając nowy materiał nauczania odpowiednio ukierunkować zainteresowania uczniów i wytworzyć pozytywne motywy podnoszenia kwalifikacji.
 • Zasada operatywności wiedzy uczniów mówi o konieczności stwarzania przez nauczyciela sytuacji, które wymagałyby od uczniów oprócz przyswajania i odtwarzania wiadomości i umiejętności, także wykorzystywania ich w pracy. Nauczyciel powinien moderować sytuacje, w których uczniowie mieliby możliwość rozwiązywania problemów, co poszerzyłoby ich wiedzę i umiejętności. Uczniowie powinni być wdrażani do dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
 • Zasada kształtowania umiejętności uczenia się jest ważna z punktu widzenia procesu samokształcenia. Według tej zasady nauczyciel ma doprowadzić do umiejętności organizowania pracy umysłowej. W tym celu istotny jest jasny i czytelny sposób przekazywania treści przez nauczyciela.