Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będą mogli odbywać praktyki uczniowskie u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Wyżej wymienione zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe mogą być realizowane po uzyskaniu zgody

ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID19, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.