Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie przypomina, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent absolwent, który:

nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w teminie poprawkowym, Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodniez deklaracją ostateczną (druk oświadczenia można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie przy ul. Wrocławskiej 39). 

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).